Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden :

Iedere klant wordt verondersteld onze algemene verkoops- en betalingsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. Aankoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing tenzij er een voorafgaande schriftelijke overeenkomst is gemaakt.

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende eenperiode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer:  LABEEUW bvba-die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: In bijlage deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Deze bijlage hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 1. Onze Identiteit

Labeeuw bvba

Beeklaan 73

B 8500 KORTRIJK

BELGIË

BE 0436099132

RPR Gent, Afdeling Kortrijk : 117.134

Telefoonnr : 056 25 82 82

Other Country 00 32 56 25 82 82

Email : info@labeeuw.com

 1. Producten en diensten

Wij maken en verkopen lampenkappen, lampenvoeten, wandlichten, plafondverlichting en bijhorende verlichtingsartikelen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen, zijn in een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden

Maatwerk
 
Onze lampenkappen worden speciaal voor u op maat gemaakt en kunnen daarom niet worden teruggenomen. Zij vallen buiten de regeling “kopen op afstand”. Opgepast ! De aangeboden kleuren kunnen soms licht afwijken van de werkelijkheid door de instellingen van uw beeldscherm.
Mocht u twijfelen kunt u een een kleurstaaltje (max 3) aanvragen. Wij sturen het u zo snel mogelijk op en u kunt dan bij u thuis rustig bekijken en oordelen of het de juiste stof en kleur is.
 
 1. Prijzen

De prijzen vermeld op de webshop zijn bindend, ten ware bij geval van overmacht. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 1. De Overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 1. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in Algemene voorwaarden bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis

De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

U stuurt de artikelen op uw kosten en risico terug naar :

Labeeuw bvba

Beeklaan 73

B 8500 KORTRIJK

BELGIË

Zodra de retourzending in ons bezit is, controleren wij of het voldoet aan de retourvoorwaarden en brengen u via mail op de hoogte van onze beslissing. Wanneer het voldoet aan de retourvoorwaarden crediteren wij u voor het volledige bedrag. De retourkosten blijven evenwel ten uwe laste.

Indien een artikel lichtjes afwijkt van de retourvoorwaarden, kunnen wij de retour wel aanvaarden maar de kosten van de waardevermindering zullen u worden aangerekend.

Als het artikel niet aan onze retourvoorwaarden voldoet, blijft u evenwel eigenaar van het product en dient het binnen de 14 dagen afgehaald worden. Desnoods kunnen wij het op uw kosten laten opsturen. Blijft de geweigerde retour na 3 weken nog bij ons staan, dan wordt u op de hoogte gebracht dat wij niet meer verantwoordelijk zijn voor het product én stockagekosten zullen aangerekend worden.

 1. Uitsluiting herroepingsrecht

Een artikel wordt alleen als retour aangenomen als het voldoet aan al onze retourvoorwaarden. Iedere onregelmatigheid hierbij kan een afwijzing van de retour tot gevolg hebben:

De producten dienen volledig en compleet te zijn ; dit wil zeggen : met alle accessoires, onderdelen, handleidingen en documentatie.

De artikelen dienen onbeschadigd en in de originele (onbeschadigde) verpakking te zitten. De artikelen mogen in geen geval sporen van gebruik vertonen, ze mogen enkel bekeken worden zoals dit in een fysieke winkel zou gebeuren. Mocht u toch de producten installeren en/of in gebruik nemen, betekent dit dat u de artikelen aanvaardt.

De originele verpakking dient zich steeds in minimum één buitenverpakking te bevinden. (box in een box)

De originele verpakking mag niet op eender welke manier besmeurd zijn (bvdoor labels,  beschadigingen, beschreven, etc.)

Na het ontvangen van het retourdocument, heeft u 14 kalenderdagen de tijd om de artikelen te bezorgen.

Uitzonderingen:

Het herroepingsrecht geldt niet voor producten op maat gemaakt voor de klant, maatwerk of op producten die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Het herroepingsrecht geldt niet voor artikelen die gebruikt, beschadigd of niet volledig zijn.

Het Europese herroepingsrecht geldt niet voor zakelijke klanten (i.e. klanten met een bedrijfsnaam en/of BTW-nummer).

Het Europese herroepingsrecht geldt uitsluitend voor bestellingen geleverd in de 28 EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

 1. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 1. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 1. Betalingensvoorwaarden

Alle facturatie, betalingen en terugbetalingen gebeuren steeds in Euro. Bij terugbetaling wordt steeds het oorspronkelijke bedrag terugbetaald.

De facturen zijn betaalbaar vooraf, onder rembours of contant bij betaling op rekening van LABEEUW bvba, IBAN : BE58 3850 0982 7779, BIC  :  BBRUBEBB.

Bij niet betaling van een facuur op de betaaldag, volgt een ingebrekestelling. Interesten worden aangerekend aan 10% jaar. In geval van betwistingen zij alleen de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

 1. Klachten

Iedere klacht dient ons aangetekend binnen de 3 dagen na levering bezorgd te worden. Na deze periode worden de toegestuurde artikels verondersteld te zijn goedgekeurd. Ter controle dienen de verpakkingsmaterialen bewaard te worden. De klant ontvangt binnen de 5 werkdagen een termijn waarin hij een voorstel tot oplossing van het geschil van de verkoper zal ontvangen.

 1. Privacybeleid

LABEEUW bvba, fabrikant en verkoper van verlichting respecteert de Belgische en Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en de persoonlijke levenssfeer.

Alle gegevens die verzameld worden op deze website, worden enkel gebruikt ter verbetering van onze service en om u te informeren over onze producten en diensten. Zij worden in geen geval doorgegeven, verkocht of verhuurd aan derden.

Persoonsgegevens:

LABEEUW bvba, fabrikant en verkoper van verlichting houdt geen apart databestand bij van gewone bezoekers van de website. Uiteraard worden wel gegevens bewaard van de bezoekers die via deze website een bestelling plaatsen. Deze gegevens zijn vereist teneinde een bestelling administratief correct te kunnen verwerken. Ieder heeft altijd recht op inzage en eventuele wijziging van zijn of haar persoonsgegevens. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de verantwoordelijke, Tom Labeeuw voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Distributie aan derden:

Geen enkele van de op deze website verworven informatie wordt doorgegeven aan derden.

Cookies:

Deze website werkt met cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op de PC van de gebruiker teneinde de technische werking van deze website te garanderen. De gegevens die hierin worden bewaard zijn beperkt tot het technisch vereiste minimum. Elke gebruiker kan altijd zijn of haar cookies zelf verwijderen.

E-mail:

Deze website werkt niet met formulieren die via e-mail verstuurd worden. De gegevens die LABEEUW bvba, fabrikant en verkoper van verlichting ontvangt wanneer u manueel een e-mail naar ons zou sturen, worden eventueel bewaard in een adresboek maar worden niet zonder uw toestemming doorgegeven aan derden. U hebt, na aanvraag bij LABEEUW bvba, fabrikant en verkoper van verlichting, het recht om op elk moment uw eventuele gegevens van het adresboek te raadplegen en wijzigingen te eisen, conform de hiervoor van toepassing zijnde wet. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de verantwoordelijke, Tom Labeeuw voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Statistieken:

Voor de website van Labeeuw.com worden statistieken bijgehouden omtrent de bezoekers van deze website. Hieronder de gegevens die hiervoor worden opgenomen:

Datum & uur van bezoek, het besturingssysteem en internetbrowser, de host, het domein en welke pagina’s geopend werden tijdens uw bezoek.

 1. Rechtspraak

Het Belgisch gerecht is van toepassing. In geval van betwistingen zij alleen de rechtbanken van Kortrijk bevoegd. Labeeuw bvba en/of zijn afgevaardigden kunnen geenszins aansprakelijk en/of verantwoordelijk gesteld worden bij claims.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen.

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Buitengerechtelijke-regeling-consumentengeschillen-lijst-gekwalificeerde-entiteiten.pdf Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl.

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

 1. Garantie en waarborg

De garantieperiode is standaard 2 jaar op de verlichtingstoestellen niet op lichtbronnen en batterijen.

Garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de aanvaarding der goederen in onze magazijnen. Deze garantie is beperkt tot de vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij eventuele gevolgschade en eventuele kosten zoals transport, verzekering door de koper worden gedragen.

De waarborg vervalt indien de bij de goederen meegedeelde onderhoudsvoorschriften/handleiding niet werden nageleefd, verkeerd gebruik is geweest van het geleverde product of indien de klant zonder onze uitdrukkelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren.

Labeeuw bvba kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet schriftelijke beloften.

Labeeuw bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging van toestellen of installaties te wijten aan de weersomstandigheden zoals storm, sneeuw, hagel, waterinsijpeling, blikseminslag, enz..; defecten veroorzaakt door overspanning van het elektriciteitsnet; defecten veroorzaakt door het verkeerd aansluiten van toestellen en bekabeling door de klant; slijtage of defect als gevolg van nalatig onderhoud, oververhitting door gebruik van een te hoge wattage gloeilamp of halogeenlamp; indirecte kosten veroorzaakt door het buitenbedrijf van het defecte artikel.

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument, ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer, jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.